Casting
Casting
Back

RUIQI JIANG
Gucci Resort 22

11 July 2022

Model - Ruiqi Jiang

Photo - Max Siedentopf

Fashion - Luca Galasso 

Back to the top